วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
สัปดาห์ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่5